โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

การต่อต้านการทรุจริต


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕62  

     

เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป

                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีจึงได้กำหนดข้อบังคับองค์  การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕62 เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
วันที่ประกาศ : 2563-08-17

สาสน์จากผู้บริหาร

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.158.36
คุณเข้าชมลำดับที่ 489,758

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ไทยสามัคคี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การให้บริการ
แบบสอบถาม
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5   Fax : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.