โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

การต่อต้านการทรุจริต


  หน้าแรก   ข่าวย้อนหลัง     รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

     

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี  อำเภอหนองหงส์   จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตราข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2563 และได้อนุมัติจากนายอำเภอหนองหงส์  ตามหนังสือ อำเภอหนองหงส์  บร 0023.27/2164 ลงวันที่  30 กันยายน 2563  นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562   มาตรา  87  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ข้อ  39 เพื่อให้ประชาชนตรวจดูและขอรับข้อมูลได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี   เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

  จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
วันที่ประกาศ : 2563-10-03

สาสน์จากผู้บริหาร

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.158.36
คุณเข้าชมลำดับที่ 489,790

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ไทยสามัคคี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การให้บริการ
แบบสอบถาม
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5   Fax : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.