ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มกราคม 2564
อบต.ในเครือข่าย

ลิงค์ต่าง ๆ


  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี  อำเภอหนองหงส์   จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตราข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2563 และได้อนุมัติจากนายอำเภอหนองหงส์  ตามหนังสือ อำเภอหนองหงส์  บร 0023.27/2164 ลงวันที่  30 กันยายน 2563  นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562   มาตรา  87  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  ข้อ  39 เพื่อให้ประชาชนตรวจดูและขอรับข้อมูลได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี   เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

  จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน
ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
วันที่ประกาศ : 2563-10-03
สายตรงผู้บริหาร

 

                          

   นายเทพ  แก้วรังศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
โทรศัพท์  080-157-9640

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.221.159.255
คุณเข้าชมลำดับที่ 448,173

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ไทยสามัคคี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ถาม-ตอบ
แบบสอบถาม
   
 
งค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 044-666264-5   Fax : 044-666264-5
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.